Zemes sadales projekti

projektesana

Zemes ierīcības projekts — vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts;

Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

1) zemesgabalu robežu pārkārtošanai;

2) zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;

3) zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;

4) zemes konsolidācijai;

5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam;

6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām);

7) uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.

Pašreiz viss pieprasītākie ir zemes ierīcības projekti zemes sadalei, jo bez tā  nevar sadalīt zemi atsevišķos zemes gabalos.

Zemes ierīcības projekta izstrādes izmaksas un laiks atkarīgi no zemes īpašuma apgrūtinājumu, jaunizveidojamo zemes gabalu skaita un no institūciju saskaņojumiem. Lai pasūtītu zemes ierīcības projektu ir nepieciešams: pašvaldības lēmums par zemes ier. proj izstrādi, būvvaldes nosacījumi projekta izstrādei un īpašuma dokumenti.

All Rights Reserved 2022 Landgeo