SIA Landgeo uz laiku pārtrauc darbību.

Ģeodēziskie atbalsta tīkli

Ģeodēzisko atbalsttīklu projektēšana, ierīkošana un uzmērīšana,

Augstuma atzīmju (reperu) ierīkošana,

Ģeodēzisko punktu apsekošana.

Izbūvēto laukumu izpilduzmērījumi, situācijas plāni.

Teritoriju izpilduzmērījumus izgatavo- izbūvētiem laukumiem, ielām, ceļiem, parkiem. Pēc plāna izgatavošanas veicam ieklātā seguma ( bruģa, asfalta, zālēna,uc.) apjomu aprēķinu. Situācijas plāns ir noteiktā mērogā samazināts apvidus horizontālās projekcijas attēls plaknē, ko sastāda pēc apvidus uzmērīšanas datiem un ortofoto materiāliem. Situācijas plānus izmanto lielu teritoriju plānošanai un apsaimniekošanas organizācijai.

[…]

Zemes robežu plāni

Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana jeb zemes robežu uzmērīšana nepieciešama:

1. reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

2. dzēstu ierakstu par reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

3. aktualizētu kadastra datus par reģistrētas zemes vienības vai […]

Jaunbūvju un pamatu izpilduzmērījumi

Jaunbūvju un ēku pamatu izpilduzmērījumi tiek veikti jaunbūves vai pamatu ierakstīšanai zemesgrāmatā, kā arī ēkas vai būves nodošanai ekspuatācijā būvvaldē.

Zemes sadales projekti

Zemes ierīcības projekts — vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts;

Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

1) zemesgabalu robežu pārkārtošanai;

2) zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;

3) zemesgabalu (arī kopīpašumā […]

Komunikāciju izpildshēmas

Būvju un inženierkomunikāciju izpilduzmērījumu veikšana

*Izpildmērījumus, kuru rezultātā tiek iegūti topogrāfiskās uzmērīšanas dati, veic atbilstoši LBN 005-99 “Inženierizpētes darbi būvniecībā” un Instrukcijas prasībām.

*Pilsētu apbūvētajā teritorijā, lauku apbūvētajā teritorijā un citās vietās kur jauno inženierkomunikāciju ieguldīšanai tiek raktas tranšejas, jaunieguldītās komunikācijas uzmēra atklātā tranšejā. Uzmērīti tiek visi ieguldītie un redzamie esošie […]

Topogrāfijas apraksts

Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums (mērogs 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:250) uz papīra vai elektroniskiem informācijas nesējiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Izstrādājot detālplānojumus, būvprojektus, objektu aizsargjoslas un citus plānošanas vai projektēšanas darbus, par pamatu tiek ņemts mērnieka izstrādāts topogrāfiskais uzmērījums, kas izstrādāts digitālā formātā, LKS-92 koordinātu […]

Būvasu izpraušana, inženierģeodēzija

Ēku un būvju asu nospraušana, akta sastādīšana.

Būvniecības darbu izpildes ģeodēziskā kontrole.

Inženierģeodēzija:

*ēku un būvju deformāciju noteikšana (monitorings),

14 aprīlis, 2010 | Category: utt | Comments are closed

zip

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešami sekojoši dokumenti un informācija:

-personu apliecinoši dokumenti vai juridiskās personas rekvizīti,

-pašvaldības lēmums par zemes ier. proj izstrādi,

-būvvaldes nosacījumi projekta izstrādei,

-īpašuma dokumenti (zemesgrāmata, zemes robežu plāns).

All Rights Reserved 2022 Landgeo